ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


ออร์แกนิิคกับธรรมชาติ

ที่ผ่านมาคนมักเข้าใจผิดอยู่มากกับความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic) กับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพื้นฐานอันแท้จริงของธรรมชาติ  โดยไม่มีการปรุงแต่งหรือปนเปื้อนของสารสังเคราะห์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีหรือสารเคมีซึ่งมีอันตรายแอบแฝงอยู่โดยที่เราคาดไม่ถึง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบและส่วนผสมในกระบวนการผลิตจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆในกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบ วิธีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การแปรรูปและการนำไปใช้ ท้ายที่สุดแล้วผลิตภัณฑ์ที่ผ่านแต่ละขั้นตอนจะมีการรับรองมาตรฐานโดยองค์กรที่แต่งตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ เช่น ECOCERT จากประเทศฝรั่งเศส เป็นการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือสปาออร์แกนิคที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ECOCERT จะต้องมีถิ่นกำเนิดจากธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% และมาจากฟาร์มออร์แกนิคเท่านั้น แปลงเพาะปลูกจะต้องไม่ผ่านการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของสารเคมีเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ การหีบห่อ ก็จะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็นสถาบันให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของไทย กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการรับรองไว้ว่า ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ที่ไม่ได้มีส่วนผสมมาจากผลิตผลอินทรีย์ทั้งหมด โดยแบ่งส่วนผสมออกเป็น 2 ระดับ คือ

1) มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไม่ต่ำกว่า 95% โดยน้ำหนัก ทั้งนี้ไม่รวมน้ำและเกลือ และมีส่วนผสมอื่นที่อนุญาตให้ใช้ได้รวมแล้วไม่เกิน 5%

2) มีสัดส่วนผลิตผลอินทรีย์ไม่ต่ำกว่า 70% โดยน้ำหนัก ทั้งนี้ไม่รวมน้ำและเกลือ และมีส่วนผสมอื่นที่อนุญาตให้ใช้ได้รวมแล้วไม่เกิน 30%

กลับมาที่ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากที่กล่าวมา จริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติทั้งคู่ก็ได้ เพียงแต่การให้คำจำกัดความแตกต่างกันเท่านั้น ขึ้นอยู่กับสถาบันรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์แต่ละแห่งว่าจะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ จะบอกว่า 100% ก็ต่อเมื่อส่วนผสมทั้งหมดมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุกันเสีย สารให้ความหวาน และส่วนผสมอื่นๆ ที่มีน้อยกว่า 1% แล้วส่วนผสมจากธรรมชาติมีอะไรบ้าง แบ่งเป็น 3 ประเภท

1) ส่วนผสมจากพืช เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะกอก หรือน้ำมันหอมระเหย นมถั่วเหลือง น้ำตาล น้ำอ้อย น้ำมะนาว น้ำมะขาม เป็นต้น

2) ส่วนผสมจากสัตว์ เช่น นมวัว นมแพะ ไข่ น้ำผึ้ง คอลลาเจนจากปลา เป็นต้น

3) ส่วนผสมจากอื่นๆ เช่น เกลือทะเล โคลน ดินเหนียว น้ำแร่ เป็นต้น

        ดังนั้นการจะสรุปความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ก็ต้องพิจารณาสารสกัดที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่มักจะใช้คำว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเป็นตัวชูโรง ซึ่งมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายและได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

 

สั่งซื้อหรือต้องการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์แชมพูออร์แกนิคเพิ่มเติมได้ที่ https://line.me/R/ti/p/%40merrynature